Disclaimer

Gebruik van de e-mail

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. HFA Services is, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 57419442. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met HFA Services, waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op www.hfaservices.nl en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

Gebruik van de HFA Services-website

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.hfaservices.nl/. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel HFA Services zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan HFA Services niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. HFA Services garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. HFA Services wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

HFA Services behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HFA Services of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer HFA Services links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door HFA Services worden aanbevolen. HFA Services aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HFA Services niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.hfaservices.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Wijzigingen

HFA Services behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heb je specifieke vragen? Wil je een offerte aanvragen? Neem gerust eens contact op!

HFA Services is de specialist voor het MKB en kan jouw organisatie helpen met alles op het gebied van ICT