Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 Leverancier: HFA Services.

1.2 Klant: Iedere partij die goederen en/of diensten afneemt van de leverancier. Hierna te noemen klant.

2 Algemeen

2.1 Alle door de leverancier gedane offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij de leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Betaling

3.1 Klant kan alleen aanspraak maken op prijzen zoals vermeld in acties die gelden voor een bepaalde termijn.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal klant binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

3.4 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1½ % per maand verschuldigd zijn, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag, en van de eventuele gerechtelijke kosten.

4 Uitvoering van diensten en werkzaamheden

4.1 De leverancier zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

4.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door leverancier te verlenen diensten alsmede voor de toe te passen administratie- en berekeningsmethode voor het beveiligen van gegevens.

4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leverancier staan of indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier in rekening worden gebracht.

5 Beëindiging

5.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per email aan de andere partij minimaal 48 uur voor de afspraak tijd: rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

5.2 Indien klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door de leverancier nog niet is uitgevoerd. Bedragen die de leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 kan de leverancier de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan klant geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.4 De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen bepaaldelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, garantie, overmacht, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter, eigendom en licentie.

5.5 De leverancier behoudt het recht om de overeenkomst ten aller tijde zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de door de klant verstrekte gegevens het zijnde met opzet of niet gebrekkig of incorrect zijn.

6 Nietigheid

6.1 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

7 Aansprakelijkheid

7.1 De leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 7 blijkt.

7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor enig andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. de leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door klant en schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 De door de leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief B.T.W) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief B.T.W.) wegens reeds geleverde producten of diensten, welke de leverancier op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (inclusief B.T.W.) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van de leverancier in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van de leverancier. De in dit artikel 7.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door klant bedongen en door de leverancier verleende creditering.

7.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij de leverancier heeft gemeld.

7.5 Klant vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
– aanspraken van derden, werknemers van klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van de leverancier die ter beschikking zijn gesteld van klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
– aanspraken van derden, werknemers van de leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in diens bedrijf of woning;
– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door de leverancier geleverde producten of diensten die door klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van klant, tenzij klant bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

8 Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
-vertraging bij of wanprestatie van toeleveranciers;
-beschadiging van te leveren goederen tijdens transport.

8.2 In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. In een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

8.3 Indien enige partij door de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, dan wel indien de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra redelijkerwijze vaststaat dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zulks geheel ter keuze van die wederpartij, per aangetekende brief met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

8.4 Bij gedeeltelijke nakoming zal degene, die beëindigd, een evenredige tegenprestatie verschuldigd zijn.

9 Eigendom & licentie

9.1 De door de leverancier vervaardigde programmatuur blijft eigendom van de leverancier. Klant verkrijgt het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of instelling. De klant is niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken, of de werking ervan aan derden kenbaar te maken.

9.2 Alleen de leverancier is bevoegd tot het geven van licenties aan derden met betrekking tot de programmatuur.

9.3 Indien delen van programmatuur van de leverancier door toedoen of nalaten van de klant in bezit zijn gekomen van derden, verkrijgt de leverancier het recht op een onmiddellijk opeisbare boete, welke minimaal gelijk is aan het bedrag genoemd in artikel 3.5 dat voor het vervaardigen van de programmatuur werd overeengekomen onverminderd het recht van de leverancier ter zake van schadevergoeding de klant aan te spreken.

9.4 Het staat de leverancier vrij gebruik te maken van de in de loop van het project ontwikkelde systeemmethodieken en opgedane ideeën.

10 Installatie

10.1 Indien anders overeengekomen, zal leverancier het nodige hardware en of software installeren of laten installeren.

10.2 In alle gevallen zal klant, voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.

10.3 De apparatuur wordt geacht door klant te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien klant de apparatuur zelf zal opstellen, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

11 Garantie

11.1 Garantie houdt uitsluitend in dat leverancier voor zijn rekening naar zijn beste vermogen fouten zal herstellen. De garantie is niet van toepassing indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de apparatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd of wordt onderhouden.

11.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door leverancier in rekening worden gebracht.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen de leverancier en klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier in Nederland.

13 Geheimhouding

13.1 De leverancier garandeert dat hij maatregelen zal treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de aangelegenheden van de klant.

Heb je specifieke vragen? Wil je een offerte aanvragen? Neem gerust eens contact op!

HFA Services is de specialist voor het MKB en kan jouw organisatie helpen met alles op het gebied van ICT